Dr hab. Katarzyna Laskowska

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

Obraz samobójstw w Polsce w latach 2000 – 2012

Streszczenie

Opracowanie Katarzyny Laskowskiej pt.: „Obraz samobójstw w Polsce w latach 2000 – 2012” stanowi analizę danych statystycznych przedstawiających skalę zjawiska w naszym kraju w analizowanym okresie, a także cech demograficzno-społecznych osób odbierających sobie życie, metody oraz etiologię ich zachowania. Zmierzano w nim do ukazania sylwetki współczesnego samobójcy, zastrzegając, że nie może to być obraz pełny ze względu na niedomagania statystyczne w zakresie opisu zjawiska przez Policję, jak też poprzez zatajanie przed organami takich informacji przez rodziny samobójców. Syntetycznie omówiono także w świetle art. 151 kk problem odpowiedzialności karnej za doprowadzenie człowieka do samobójstwa. Przeprowadzone analizy pozwoliły na wyprowadzenie określonych wniosków. Z badań wynikło, że od kilku lat liczby samobójstw dokonywanych w Polsce wykazują w miarę stałe tendencje. Częściej życie odbierają mężczyźni w wieku średnim pozostający w związku małżeńskim. Legitymują się oni najczęściej wykształceniem podstawowym, posiadają zatrudnienie. W czasie czynu są nietrzeźwi. Odbierają sobie życie w mieszkaniu poprzez powieszenie.

Słowa kluczowe: samobójstwa.

 

Suicides in Poland in the Years 2000 – 2012

Abstract

Katarzyna Laskowska’s article entitled “Suicides in Poland in the Years 2000 – 2012” presents an analysis of statistical data illustrating the scale of the problem in Poland in the period in question as well as describing the demographic and social characteristics of the suicide victims, the methods, and the etiology of their behavior. The objective of the article is to present a description of a contemporary suicide victim, with the reservation that the description cannot be complete due to statistical shortcomings of the problem’s description by the Police and to the fact that the victims' families withhold information from the Police. The article also contains a synthetic discussion of criminal liability for causing someone to commit suicide, in the light of art. 151 of the Penal Code. The analyses have led to certain conclusions. The research has indicated that for several years the number of suicides committed in Poland is fairly constant. The majority of suicide victims are middle-aged married men. Most often the education level they completed is elementary school and most of them are employed. During the act they are intoxicated with alcohol. They commit suicide in their homes by hanging.

Keywords: suicides.