Dr Andrzej Urbanek

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

Aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa

Streszczenie

W licznych definicjach bezpieczeństwo jest traktowane jako kategoria aksjologiczna. Samo bezpieczeństwo jest uważane jako istotna wartość dla podmiotu, ale również wskazuje się na wartości istotne z perspektywy działań podejmowanych przez podmiot w dziedzinie bezpieczeństwa. W niniejszym tekście, autor dokonał analizy bezpieczeństwa z perspektywy aksjologii. Została też wyjaśniona istota wartości, jako kategorii aksjologicznej, psychologicznej i socjologicznej, pokazano też relacje pomiędzy wartościami a bezpieczeństwem.

Słowa kluczowe: wartości, system wartości, rodzaje wartości, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo jako wartość.

 

Axiological dimension of security

Abstract

In many definitions, the security is treated as an axiological category. The  security is considered to be as an important value for the man, but also points out the essential values from the perspective of the actions taken by the man in the area of security. In this text, the author has analyzed the security from the perspective of axiology. He explained the essence of values, as an axiological, psychological and sociological category as well as pointed out the relationship between values and security.

Key words: values, values system, the types of values, security, security as a value.