ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (1) 2014

 

 SPIS TREŚCI

7
Od Redakcji

9
   Dr Agata Popławska   
Wprowadzenie

STUDIA I MATERIAŁY

18

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Triangulacja metod w badaniach społecznych
Triangulation of methods in social research

35

Dr hab. Michał Balicki
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Więzi społeczne w zróżnicowanych kontekstach interdyscyplinarnych
Social ties in the view of differentiated interdisciplinary contexts

51

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Izdebska
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Dom rodzinny źródłem budowania szczególnych więzi społecznych
Home as a source of building of particular social ties

66

Dr Agata Jacewicz
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Więzi łączące grupę rówieśniczą a rozwój kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym
The relationship between peer group and the development of children's social competence

80

Dr Andrzej Urbanek
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa
Axiological dimension of security

97

Dr Monika Kotowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Pojęcie demoralizacji na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r.
The concept of demoralization against the background of the Act on juvenile justice of 26 October 1982

111

Mgr Wiesława Kołakowska
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Wybrane zagadnienia udzielania i przyjmowania pomocy w służbach ratowniczych
Selected issues of granting and accepting help in rescue services


Z BADAŃ

124

Dr Katarzyna Hamer
Instytut Psychologii PAN w Warszawie

Dr Hanna Hamer
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Uśmiech jako zaproszenie do więzi
The reasons of smiling

142

Dr hab. Katarzyna Laskowska
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Obraz samobójstw w Polsce w latach 2000 – 2012
Suicides in Poland in the Years 2000 – 2012

159

Dr Grażyna Kędzierska
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Mgr Dorota Januszewska
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Statystyczna ocena przestępczości nieletnich w niektórych społecznościach lokalnych województwa podlaskiego
Statistical evaluation of juvenile delinquency in some communities of Podlasie region


Z HISTORII POLICJI

184

Dr Zbigniew Siemak
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Policja Kryminalna w II Rzeczypospolitej.
Powstanie, organizacja, kadry i metody pracy
Criminal Police in the Second Republic of Poland.
The establishment, organization, human resources and working methods

206

Dr Stanisław Kozdrowski
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Wychowanie fizyczne w Policji Województwa Śląskiego (1922 – 1939)
Physical education in the police of the silesian province (1922 - 1939)


RECENZJE

231

Dr Marek Jastrzębski

W trosce o współczesną rodzinę. Teoria, badania, wsparcie.Ujęcie interdyscyplinarne, pod redakcją Jadwigi Izdebskiej i Agaty Popławskiej,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Białystok 2013, ss. 378, ISBN 978-83-61612-20-9

235

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek

Wincenty Wrześniewski, Szkolnictwo rolnicze w Wielkopolse w latach 1989-2004,
Wydawnictwo Iniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozprawy Naukowe 457, Poznań 2013, ss. 462

239

Dr Karolina Krutul-Malinowska

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, redakcja naukowa Waldemar Kitler, Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, ISBN 978-83-7523-203-5

 

KOMUNIKATY

243

Dr Agata Jacewicz

Konferencja Naukowa: Oblicza więzi społecznej – ujęcie interdyscyplinarne,
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Białystok 24 maja 2013.

247

Dr Grażyna Kędzierska

IXMiędzynarodowa Konferencja: Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka.
Uniwersytet im. Mykolasa Romerisa, Wilno 21 – 22 czerwca 2013.

253

Dr Tatiana Niszczyna, dr Tatiana Aniskevich

Konferencja Naukowa: Szkoła podstawowa: problemy, priorytety i perspektywy rozwoju,
Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina, Brześć 13 listopada 2013 roku

 

KRONIKA
NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU

259

Dr Zbigniew Siemak

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w latach 1996 – 1999