Dr hab. Agata Popławska
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Mgr Ewa Banach
Jednostka Wojskowa Bemowo Piskie

JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH
– WYBRANE ASPEKTY

Streszczenie
W tekście podjęto zagadnienie jakości życia, jej wyznaczników i uwarunkowań. Uwagę skupiono na końcowym etapie życia człowieka – starości. Okres ten wymaga od człowieka zmagania się z nieuchronną naturą biologii, odnajdywania się w nowej sytuacji społecznej oraz stawiania czoła licznym wyzwaniom. Starość przynosi nie tylko ograniczenia, ale także dobrodziejstwa. Czas ten można wykorzystać do samorealizacji, do rozwoju duchowego i pogłębiania życia wewnętrznego oraz rozwoju zainteresowań, nabywania nowych kompetencji. W starszym wieku ważne jest zaakceptowanie zachodzących w człowieku zmian i jednocześnie podejmowanie wielostronnej aktywności sprzyjającej dobremu funkcjonowaniu.
Słowa kluczowe: jakość życia, ludzie starsi, starość, problemy psychospołeczne, aktywność


 

THE QUALITY OF LIFE OF OLDER PEOPLE
- SELECTED ASPECTS

Abstract

The paper discusses the issue of quality of life, its determinants and conditions. At-tention is focused on the final stage of human life - old age. This period requires a man struggling with the inevitable nature of biology, finding themselves in a new social situation and tackling the many challenges. Aging brings not only limit, but also the advantages. This time can be used to self-realization, spiritual development and deepening of the inner life and development interests, acquire new competencies. In old age, it is important to accept the changes occurring in man and at the same time taking multilateral conducive to good management.
Keywords: quality of life, elderly people, old age, psychosocial problems, activity