Dr hab. Jerzy Mroziak
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Białymstoku

FUNKCJONOWANIE I REHABILITACJA POZNAWCZA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU

Streszczenie
Pracę poświęcono przede wszystkim zaburzeniom procesów poznawczych, głównie pamięci, u osób w podeszłym wieku. Problematykę tę przedstawiono na tle obecnie niezado-walającego stanu opieki nad ludźmi starymi. Omówiono społeczne i psychologiczne konse-kwencje zaburzeń poznawczych związanych z wiekiem oraz problemy chorych seniorów i ich rodzin. Zasygnalizowano także zagadnienia zmian w sferze psychicznej i funkcjonowaniu intelektualnym ludzi starych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu otępiennego (choroby Alzheimera i otępienia czołowo-skroniowego). Przedstawiono również problemy diagnozy i rehabilitacji zaburzeń pamięci.
Słowa kluczowe: starzenie się, zaburzenia pamięci, otępienia, choroba Alzheimera, diagnoza poznawcza, rehabilitacja poznawcza/pamięci, opieka.

 


FUNCTIONING AND CONGINITIVE REHABILITATION OF THE ELDERLY

Abstract
The paper deals first and foremost with impairments of cognitive processes, memory above all, in the elderly. These issues were overviewed in the context of the currently unsat-isfactory level of care provision to the aged. Social and psychological consequences of age-related cognitive impairments as well as problems faced by impaired seniors and their fami-lies were outlined. Moreover, age-related changes both in the psychological sphere and intel-lectual functioning were discussed, with the focus on dementias (including Alzheimer’s dis-ease and fronto-temporal dementia). Finally, the problems of assessment and rehabilitation of memory impairments were briefly presented.
Keywords: ageing, memory impairments, dementia, Alzheimer’s disease, cognitive assess-ment, cognitive/memory rehabilitation, caregiving.