Dr Tatiana S. Aniskevich
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Dr Agata Jacewicz
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku


UCZESTNICTWO DZIADKÓW W ŻYCIU RODZINNYM
 - WSPÓŁCZESNA ANALIZA ZJAWISKA

Streszczenie
Artykuł ukazuje istotę fenomenu „prarodzicielstwa” jako jednego z istotnych etapów ludzkiego rozwoju społecznego. Rozważono historycznie ustanowione funkcje starszego po-kolenia w rodzinie, jego udział w wychowaniu młodego pokolenia. Autorki przeanalizowały również najnowsze badania dotyczące starszego pokolenia jako uczestnika interakcji spo-łecznych. Ukazały klasyfikację ról pełnionych przez babcie i dziadków we współczesnej ro-dzinie, etapy „prarodzicielstwa”, typy dziadków, oraz warunki gotowości do bycia dziadkami współczesnego starszego pokolenia. Przedstawiły badania nad nowoczesnymi trendami udziału przodków w życiu rodziny.
Słowa kluczowe: rodzina, „prarodzicielstwo”, funkcje przodków w rodzinie, role dziadków, gotowość do bycia babcią/dziadkiem, typy przodków, etapy (stadia) „prarodzicielstwa”, rodzina wielopokoleniowa.

 

УЧАСТИЕ ПРАРОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНИ СЕМЬИ: СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЯ


В статье раскрывается сущность феномена «прародительство», как одной из существенных стадий социального развития человека. Рассмотрены исторически сложившиеся функции старшего поколения в семье, их участие в воспитании молодого поколения. Авторы анализируют также различные современные исследования  старшего поколения как участника социальных взаимодействий. Это подходы к классификации ролей, выполняемых бабушками и дедушками в современной семье, стадии прародительства, типы прародителей, а также условия готовности к прародительству современного старшего поколения. Представлены исследования современных тенденций участия прародителей в жизни семьи.
Ключевые слова: cемья, прародительство, функции прародителей в семье, прародительские роли, готовность к прародительству, типы прародителей, стадии прародительства, многопоколенная семья.

 

GRANDPARENTS’ PARTICIPATION IN FAMILY LIFE
MODERN ANALYSIS OF THE PHENOMENON

Abstract
The article reveals the essence of the phenomenon « grandparenthood» as one of the important stages of human social development. The article gives consideration to such prob-lems as historically established functions of the older generation in the family, their partici-pation in the education of the younger generation. The authors also analyze the various re-cent studies of the older generation as a participant of social interactions:  the approaches to the classification of grandparent roles in the modern family, grandparenthood stages, grandparent types, as well as conditions of preparedness for grandparenthood. The re-searches of modern tendencies concerning grandparents’ participation in family life are pre-sented.
Keywords: family, grandparenthood, functions ancestors in the family, grandparent role, grandparenthood preparedness, grandparents types, grandparenthood stage, multigenera-tional family.