Dr Karolina Malinowska – Krutul
Sąd Okręgowy w Białymstoku
VIII Wydział Karny Odwoławczy

 

SĄDOWA KONTROLA ZATRZYMANIA


Streszczenie
Zatrzymanie jest jednym ze środków przymusu przewidzianych w kodeksie postępo-wania karnego z 1997 roku. Sądowa kontrola zatrzymania jest kluczową gwarancją spośród katalogu uprawnień procesowych służących zatrzymanemu. Stanowi barierę przed nielegal-nym stosowaniem tego środka i zapobiec jego nadużywaniu przez organy ścigania. Na uka-zaniu roli sądu w zakresie kontroli zasadności, dopuszczalności i prawidłowości wykonania zatrzymania koncentruje się niniejsze opracowanie. Aby przybliżyć tę tematykę koniecznym stało się omówienie rodzajów zatrzymania, wyszczególnienie podstawowych gwarancji proce-sowych zatrzymanego na gruncie ustawy karnoprocesowej i regulacji konstytucyjnych.
Słowa klucze: zatrzymanie, wolność osobista, bezpieczeństwo, sąd, sądowa kontrola, proces karny.

 

JUDICIAL REVIEW OF DETENTION

Abstract
Detention is one of the coercive measures regulated in the 1997 Code of Criminal Procedure. Judicial review of detention is an essential warranty among the catalog of proce-dural rights of the detained. It constitutes a barrier against illegal use of detention and pre-vents the investigating bodies from abusing this specific right. Presented study focuses on the judicial control of detention, as well as the admissibility and regularity of detention pro-ceedings. In order to introduce the topic, it appears vital to discuss the types of detention and highlight basic procedural guarantees of a detained, on the basis of the Corporate law and constitutional regulations.
Keywords: detention, personal freedom, security, court, judicial review, criminal trial.