Dr Anna Gadomska – Radel
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku


WYSŁUCHANIE DZIECKA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM


Streszczenie
W celu dostosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego do standardów konstytucyjnych, postanowień Konwencji o prawach dziecka oraz Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw dzieci, wprowadzono instytucję wysłuchania dziecka, czego wyrazem jest art. 2161 k.p.c. oraz art. 576 § 2 k.p.c. Daje ona dziecku prawo do wyrażenia swoich poglądów oraz umożliwia uwzględnienie jego zdania i rozsądnych życzeń w sprawach dotyczących jego osoby lub majątku. W celu ochrony praw małoletniego powinno być ono przeprowadzone w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach, w obecności biegłego psychologa oraz utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.
Słowa kluczowe: dziecko, wysłuchanie, postępowanie cywilne, biegły psycholog, ochrona praw dziecka, prawa dziecka.  


 

HEARING OF A CHILD IN CIVIL PROCEEDINGS

Abstract
In order to  adapt the provisions of the Code of Civil Procedure to constitutional standards, the provisions of the Convention on the Rights of the Child and European Con-vention on the Exercise of Children’s Rights, the institution of the child’s hearing was intro-duced, which is reflected in the provisions of article 2161 and article 576 § 2 of the Code of Civil Procedure. It gives the child the right to express its opinions and enables taking into consideration child’s views and reasonable wishes in matters concerning child’s person or property. In order to protect the rights of the minor, hearing of a child should be performed in a specially adapted chambers in the presence of an expert witness in the field of psychology and recorded using the equipment recording sound and vision.
Keywords: child, hearing, civil procedure, expert witness in the field of psychology, protection of children’s rights, rights of the child.