Dr hab. Eva Naništová
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Dr hab. Eva Klčovanská
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku


WERYFIKACJA PSYCHOMETRYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI SKALI
MAPOWANIA DOMOCENTRYCZNYCH I AKSJOLOGICZNYCH
KORELATÓW RELACJI SPOŁECZNYCH


Streszczenie
Celem artykułu jest analiza mapowania aksjologicznych i domocentrycznych korela-tów relacji społecznych. Podstawowym punktem wyjściowym jest wymiar domocentryczny (definiowany przez  indywidualnie znaczące miejsca oraz przywiązanie do miejsca) a wymiar aksjologiczny (mapowany za pośrednictwem przeżywania wartości Wolność). Badanie zostało przeprowadzone na próbie studentów oraz mieszkańców regionu Białegostoku i Warszawy w Polsce i regionie Trnava na Słowacji (n=234). Rdzeniem analizy statystycznej jest weryfikacja parametrów psychometrycznych stosowanych instrumentów: Kwestionariusz przywiązania z miejscem (D. Williams), Kwestionariusz satysfakcji z życia we wspólnocie (E. Naništová), Skala ochoty wyrzekania się czegoś z powodu wolności (E. Klčovanská) i Skala rozumienia Wolności (E. Klčovanská). Badania wskazały relewantność metod, jak również na dalszą linię ich modyfikacji oraz korzystania ze skal jako narzędzia diagnostycznego do mapowania korelatów relacji społecznych w różnych typach środowisk geograficznych i społeczno-kulturowych.
Słowa kluczowe: parametry psychometryczne, przywiązanie do miejsca, zadowolenie ze wspólnoty, wartość wolności.

 

VERIFICATION OF THE PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF SCALES MAPPING DOMOCENTRIC AND AXIOLOGICAL CORRELATES OF SOCIAL RELATIONS

Abstract
This article aims to analyze the mapping of axiological and domocentric correlates of social relations. The basic starting point is domocentric dimension (defined by individually significant places and attachment to the place) and axiological dimension (focused on expe-riencing the value of Freedom). The study was conducted on a sample of students and resi-dents in the region of Bialystok and Warsaw in Poland and Trnava in Slovakia (n = 234). The core of the statistical analysis is to verify the psychometric parameters of used instruments: Questionnaire of attachment to the place (D. Williams), Questionnaire of satisfaction with the life in the community (E. Naništová), Scale of willingness to relinquish something because of Freedom (E. Klčovanská) and Scale of  understanding of Freedom ( E. Klčovanská). The results of research have shown the relevance of methods as well as the additional possibility of their modification and using them also as a diagnostic tool for mapping correlates of social relations in different types of geographical and socio-cultural environments.
Keywords: psychometric parametres, place attachment, community satisfaction, value of freedom.