Dr hab. Katarzyna Laskowska
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku


NAPADY NA BANKI
- REAKCJA PRACOWNIKÓW BANKÓW, KLIENTÓW I POLICJI


Streszczenie
Opracowanie K. Laskowskiej pt.: „Napady na banki - reakcja pracowników banków, klientów i Policji” stanowi analizę komunikatów policyjnych z tego zakresu. Ukazuje różno-rodność zachowań pracowników banków oraz klientów i pracowników ochrony w czasie na-padu na bank. Przedstawia szereg żmudnych działań podejmowanych przez Policję po otrzymaniu informacji o zdarzeniu. Przekonuje o potrzebie współpracy społeczeństwa z or-ganami ścigania.
Słowa kluczowe:  napad na bank, policja.

 

BANK ROBBERIES –
A RESPONSE FROM BANK’S EMPLOYEES, CLIENTS AND THE POLICE

 

Abstract
The K. Laskowska’s study titled ‘Bank robberies – a response from bank’s employees, clients and the police’ presents an analysis of police announcements for that period. It shows diversity of behavior of bank’s employees, clients and security staff during a robbery. It also describes a number of strenuous actions taken by the police after obtaining information about the incident. The study convinces of the need of cooperation between the society and law enforcement authorities.
Keywords: bank robbery, the police.