Mgr Magdalena Adamczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


PRZESTĘPCZOŚĆ PRZECIWKO MIENIU
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
W LATACH 2000 – 2012


Streszczenie
Dla obywateli szczególnie dokuczliwa jest przestępczość przeciwko mieniu występująca jako kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem i tak zwane przestępstwa rozbójnicze.  Badania oparte na statystykach Policji i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny nie odzwierciedlają w pełni stanu zagrożenia tą przestępczością. Badaniem nad przestępczością przeciwko mieniu objęto teren województwa podlaskiego i lata od 2000 do 2012. Analizowano dynamikę przestępstw stwierdzonych, postępowań wszczętych i wykrywalność przestępstw przeciwko mieniu w powiatach województwa podlaskiego.
Słowa kluczowe: przestępczość przeciwko mieniu, przestępstwa stwierdzone, postępowania wszczęte, wykrywalność.

 

PROPERTY CRIMES IN THE PODLASKIE PROVINCE
IN THE YEARS 2000-2012

Abstract
Property crimes, that is theft, burglary and the so called extortion crimes, are espe-cially bothersome to the citizens. The research based on statistical data gathered by the Po-lice and other institutions in charge of  public safety and order do not present the entire scale of that form of crime. The research on property crime includes the area of the Podlaskie Province in the years 2000 to 2012. Dynamics of detected crimes, initiated investigations and detectability rate of property crimes in the Podlaskie Province were analysed.
Keywords: property crimes, detected crimes, initiated investigations, detectability