ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (2) 2014

 

 SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIAŁY


7
Dr hab. Agata Popławska, mgr Ewa Banach
Jakość życia osób starszych – wybrane aspekty
The quality of life of older people – selected aspects


24
Dr hab. Jarosław Mroziak
Funkcjonowanie i rehabilitacja poznawcza osób w podeszłym wieku
Functioning and conginitive rehabilitation of the elderly


45
Dr Tatiana S. Aniskevich, dr Agata Jacewicz
Uczestnictwo dziadków w życiu rodzinnym – współczesna analiza zjawiska
Grandparents’ participation in family life
 – modern analysis of the phenomenon


60
Dr Andrzej Urbanek
Zagrożenia asymetryczne – wymiar militarny i pozamilitarny
Asymmetric threats – the military and non-military dimension


74
Dr Karolina Malinowska-Krutul
Sądowa kontrola zatrzymania
Judicial review of detention


90
Dr Gadomska-Radel
Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym
Hearing of a child in civil proceedings


107
Jurgita Baltrunienè
Przemyt papierosów i korupcja – powiązania i współzależność
Cigarette smuggling and corruption – relationship and interdependence


125
Mgr Kasprzak Wojciech
Wybrane prawno-kryminalistyczne problemy
kradzieży dóbr z gier komputerowych
Selected legal and criminal aspects of theft in computer gamesZ BADAŃ

147
Dr hab. Naništová Eva, dr hab. Klčovanská Eva
Weryfikacja psychometrycznych właściwości skali mapowania
domocentrycznych i aksjologicznych korelatów relacji społecznych
Verification of the psychometric characteristics of scales mapping
domocentric and axiological correlates of social relations


178
Dr hab. Katarzyna Laskowska
Napady na banki – reakcja pracowników banku, klientów i Policji
Bank robberies – a response from bank’s employees, clients and the police


192
Mgr Magdalena Adamczyk
Przestępczość przeciwko mieniu w województwie podlaskim
w latach 2000 – 2012
Property crimes in the podlaskie province
in the years 2000 – 2012RECENZJE

208
Prof. zw. dr hab. Andrzej Pepłoński
Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego
pod red. Marka Górskiego,
Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013,
ss. 387, ISBN 978-83-7365-312-2

213
Dr hab. Denis Solodov
Modele nauczania w kryminalistyce: historia i współczesność
pod red. prof. N.P. Jabłokowa i prof. V.J. Shepitko,
Widawnicza Agencja Apostyl, Charków 2014,
ss. 226, ISBN 978-83-966-2517-15-6


KOMUNIKATY

226
Dr Agnieszka Iłendo–Milewska, mgr Izabela Kaczyńska,
dr Marek Jastrzębski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
Zmieniająca się przestrzeń życia współczesnego człowieka
– szanse, zagrożenia, wyzwania,
Białystok 23 maja 2014

241
Dr Hanna Hamer
Konferencja Naukowa:
V Edycja Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej,
Nowa Wola 7 czerwca 2014

248
Dr Zbigniew Siemak
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzinna Europa.
Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku,  
Wilno 9-11 kwietnia 2014

253
Dr Henryk Malewski
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka
Ukraina Zakarpacka 26–27 czerwca 2014

263
Dr Katarzyna Hamer
Konferencja International Society of Political Psychology:
Ideologie i konflikt ideologiczny,
Rzym 4–7 lipca 2014

267
Dr Zbigniew Siemak
II Ogólnopolskie Warsztaty Studenckich Kół Naukowych Kryminalistyki Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 14-16 maja 2014

KRONIKA

272
Dr Zbigniew Siemak
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku w latach 2000–2005RECENZENCI tomów 1 (1) 2014 i 2 (2) 2014
Jolanta Andrzejewska, Janusz Bryk, Piotr Dela, Anna Kanios,
Jerzy Kasprzak, Monika Kotowska, Beata Krzesińska-Żach,
Katarzyna Laskowska, Tomasz Majewski, Izabela Nowicka,
Ewa Pisula, Andrzej Polak, Agata Tyburska, Wiesław Pływaczewski,
Piotr Próchniak, Marek Stefański, Bolesław Sprengel,
Krzysztof Wołodkiewicz