Dr hab. Jerzy Mroziak
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

OSOBY STARSZE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZŃSTWIE


Streszczenie
Praca poświęcona jest problematyce starzenia się społeczeństwa oraz konsekwencjom wzrostu długości życia ludzkiego. Skoncentrowano się na psychologicznych problemach starzenia się, przystosowaniu się do starości, roli rodziny oraz społecznej roli osób starszych. Część uwagi poświęcono stereotypom dotyczącym osób starszych, ich trwałości, walce z nimi i zmianom jakim podlegały. Przedstawiono działania podejmowane wobec osób starszych, w tym inicjatywy podejmowane na forum międzynarodowym, także pod egidą ONZ. Wspomniano również o instytucjach zajmujących się osobami starszymi, takimi jak domy opieki społecznej i hospicja, ale także uniwersytety trzeciego wieku,  związane z kształceniem i aktywizacją osób starszych.
Słowa kluczowe: starzenie się, psychologiczne problemy starości, społeczna rola seniorów, starość – stereotypy, inicjatywy międzynarodowe na rzecz osób starych, instytucje zajmujące się seniorami.


THE ELDERLY IN AN AGEING SOCIETY

Abstract
The paper deals with problems of  the aging society and with consequences of the increased human lifespan. The focus is on psychological problems of aging, adaptation to old age, the role of the family, and the role of seniors in the community. Moreover, stereotypes concerning the elderly, stability of such stereotypes, counteracting them, and their evolution are discussed. Initiatives on behalf of the elderly are presented including international ones, also those under the aegis of the UNO.  Institutions involved in care provision to seniors, such as nursing homes, hospices, but also golden age universities striving to educate seniors and motivate them to be active are briefly described.
Keywords: aging; psychological problems of old age; social role of the elderly; old age stereotypes; international initiatives on behalf of the elderly; institutions providing care to seniors.