Dr Agata Jacewicz
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM
KLUCZOWĄ KOMPETENCJĄ W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Streszczenie
Artykuł prezentuje wybrane aspekty porozumiewania się w języku ojczystym. Zwrócono w nim uwagę na kategorię pojęciową kompetencja i jej przejawy. Wyeksponowano kompetencje językowe i komunikacyjne, w tym kompetencję fonologiczną, leksykalną, społeczną, strategiczną, dyskursu, socjokulturową i socjolingwistyczną. Zasygnalizowano też składowe i wskaźniki kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym zawarte w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady. Krótko scharakteryzowano dziecko kompetentne komunikacyjnie i podkreślono rolę środowisk wychowawczych w nabywaniu zdolności do posługiwania się językiem ojczystym.
Słowa kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencja, kompetencje kluczowe, kompetencje językowe i komunikacyjne
 

COMMUNICATION IN THE NATIVE LANGUAGE KEY COMPETENCE
IN THE PROCESS OF LEARNING A LIFELONG

Abstrakt
The article presents some aspects of communication in the native language. Drew attention to the competence and its manifestations. Were exposed linguistic and communicative competence, including the competence phonological, lexical, social, strategic of discourse, sociocultural and sociolinguistic. Signaled components and indicators of competence to communicate in the native language contained in the Recommendation of the European Parliament and the Council. Shortly characterized child communicatively competent and highlighted the role of educational environments in the acquisition of the capacity to use their native language.
Keywords: communication in the mother tongue, competence, key competences, linguistic competences and communicative competences.