Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PRZEDSZKOLNYM DZIECI
Z OBSZARÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO


Streszczenie
W Czechach dzieci w wieku przedszkolnym kształcą się w przedszkolach od trzeciego do szóstego roku życia. W ostatnim roku, przed rozpoczęciem obowiązkowej edukacji, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci z obszarów wykluczenia społecznego oraz dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym tworzone są klasy przygotowawcze przy szkołach podstawowych. Nowelizacja ustawy oświatowej powoduje konieczność przyjęcia wszystkich dzieci w ostatnim roku przed rozpoczęciem obowiązkowej edukacji szkolnej do przedszkoli lub do klas przygotowawczych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć środki wsparcia.
Słowa kluczowe: dziecko, wiek przedszkolny, przedszkole, klasa przygotowawcza, szkoła podstawowa, obszar wykluczenia, specjalne potrzeby edukacyjne, środki wsparcia.


CHANGES IN PRE-SCHOOL EDUCATION OF CHILDREN
FROM SOCIALLY EXCLUDED LOCALITIES


Abstract
Pre-school children in the Czech Republic, namely between the ages of three and six, are educated in nursery schools. Preparatory classes for children with special education needs, children from socially excluded localities and children with postponed school attendance were founded at elementary schools for the last year of pre-school education prior to commencement of the obligatory school attendance. According to the amendment to the School Act, it shall be obligatory to admit all children for pre-school education, both to nursery schools and the preparatory classes, for the last year of pre-school education prior to commencement of the obligatory school attendance. Children with special education needs shall be provided with supporting measures.
Keywords: a child, the pre-school age, a nursery school, a preparatory class, an elementary school, an excluded locality, special education needs, supporting measures