Adam Siegień
Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
NA TERENIE POWIATU HAJNOWSKIEGO
W LATACH 2008 – 2013


Streszczenie
W Polsce przez wiele lat XX wieku, zjawisko narkomanii mimo, że ulegało rozwojowi to jednak nie było przedmiotem publicznej troski i różnych oddziaływań zapobiegawczych podejmowanych przez instytucje państwowe. Dzisiaj łatwość z jaką można zakupić środki odurzające, wyprodukować narkotyki bądź uprawiać rośliny o działaniu narkotycznym powoduje, że wiele osób tak indywidualnie, jak i w grupach podejmuje ryzyko dokonywania takich, niezgodnych z prawem, czynów.  Narkomania jest zjawiskiem wyjątkowo źle tolerowanym przez społeczeństwo, a mimo to rozpowszechnia się i jest również problemem małych społeczności lokalnych. Powiat hajnowski leży w obszarze przygranicznym, jest słabo zaludniony, ma wiele terenów o gęstym zalesieniu co sprzyja nielegalnej uprawie roślin o działaniu odurzającym oraz innym czynom zabronionym związanym z narkotykami. Przedmiotem dociekań w artykule są rozmiary i dynamika przestępstw stwierdzonych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przede wszystkim w hajnowskiej społeczności lokalnej. Autora interesuje także sytuacja w przestępczości narkotykowej powiatu hajnowskiego pod względem udziału procentowego narkotykowych przestępstw stwierdzonych oraz wykrywalności na tle województwa podlaskiego. Badania prowadzono na danych udostępnionych przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Wyniki dokonanej analizy statystycznej, praktyka policyjna i doświadczenie zawodowe Autora wskazują, że mimo bardzo trafnych uregulowań prawnych, dobrej wykrywalności przestępstw narkotykowych i ich sprawców zjawisko przestępczości narkotykowej w hajnowskiej społeczności rozszerza się.
Słowa kluczowe: narkomania, przestępczość narkotykowa.  

DRUG-RELATED CRIME IN HAJNÓWKA DISTRICT IN THE YEARS 2008 – 2013

Abstract
In Poland, for many years in the 20th century, the phenomenon of drug abuse, even though it was developing, was not a subject of public concern or the various prevention activities undertaken by national authorities and institutions. Today the ease with which narcotic substances can be obtained, manufactured, or – in case of narcotic plants – grown leads many people, both individuals as well as groups, to undertake the risk of perpetrating these unlawful acts. While drug abuse is a phenomenon that is especially poorly tolerated by the society, it is continually spreading and has become a problem in small local communities. Hajnówka district is located in the national border region; it has a sparse population and areas covered with dense forests, which facilitates the illegal cultivation of narcotic plants as well as the perpetration of other unlawful acts related to drug abuse. The subject of the investigations presented in the article are the scale and dynamics of crime as defined under the act on prevention of drug abuse, especially in the local community of Hajnówka. The author is also interested in the situation of drug-related crime in Hajnówka district in terms of the percentage of drug-related crimes detected and their detectability in Podlaskie province. The research was conducted using data made available by the Province Police HQ in Białystok. The results of the statistical analysis, police practices, and the author’s own occupational experience indicate that, despite quite accurate and suitable legal regulations, good levels of detectability of drug-related crime and their perpetrators, the phenomenon of drug-related crime is spreading in Hajnówka community.
Keywords: drug abuse, drug-related crime.