Dr Penka Kozhuharowa

Szumeński Uniwersytet im. Konstantego Presławskiego w Szumenie (Bułgaria)

stosowanie substancji psychoaktywnych
przez uczniów klas siódmych w kontekście realizacji programu prewencji W SZKOLE

 

Streszczenie

Celem badania jest analiza wyników programu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu i tytoniu wśród uczniów piątych, szóstych i siódmych klas, który został zrealizowany w trzech szkołach w mieście Warna (Bułgaria), w latach 2009 - 2012. Badanie zakończyło się w 2013 roku i obejmowało dwustu czternastu uczniów z siódmej klasy (grupa eksperymentalna). Wnioski na temat wyników programu są następujące: istnieje tendencja do zmniejszenia się odsetka badanych, którzy tytoń palą rzadko (raz w tygodniu); stwierdzono obniżenie się wieku osób inicjujących palenie tytoniu; zmniejszyła się liczba palących papierosy wśród przyjaciół; nie odnotowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami doświadczalnymi i kontrolnymi w częstotliwości użycia alkoholu; znacznie zmniejszyła się częstość propozycji zażywania alkoholu na imprezach i w klubach; stwierdzono duży odsetek osób w grupie eksperymentalnej, którzy twierdzą, że nie wiedzą ofakcie zażywania narkotyków przez swoich przyjaciół.

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, substancje psychoaktywne, zapobieganie zażywaniu narkotyków w szkole, czynniki ryzyka, czynniki ochronne.

 

УПОТРЕБление ПСИХОАКТИВНых ВЕЩЕСТВ семиклассниками В КОНТЕКСТе РЕАЛИЗации ПРОГРАМмы ПРЕВЕНЦИи В ШКОЛЕ

Аннотация

Целью исследования является анализ результатов реализации программы о предотвращении употребления алкоголя и табака учащимися пятых, шестых и седьмых классов в трех школах  города Варна (Болгария) в период 2009 - 2012 гг. Исследование было завершено в 2013 году и охватывало 214 учащихся седьмых классов, которые составили экспериментальную группу. Выводы по результатам реализации программы следующие: наблюдается тенденция к снижению доли школьников, которые курят иногда (несколько раз в неделю); обозначилось снижение возраста первой пробы табакокурения; снизились показатели потребления табака в компании друзей; не выявлено статистически существенных различий между экспериментальной и контрольной группами в частоте употребления алкоголя; существенно снизилась частота предложений употребления алкоголя на вечеринках в клубах; констатируется большая доля учеников экспериментальной группы, утверждающих, что им не известны факты употребления наркотиков в среде их друзей.

Ключевые слова:здоровый образ жизни, психоактивные вещества (ПАВ), профилактика употребления наркотиков в школе, факторы риска, сдерживающие факторы.

 

SUBSTANCE USE BY SEVENTH-GRADERS IN THE CONTEXT

OF IMPLEMENTATION OF A SCHOOL-BASED PREVENTION PROGRAM
Abstract

The aimof the study is to analyze the results of the implementation of a school-based program for prevention of the use of alcohol and tobacco use, among students from 5-th to 7-th grade. The program is implemented in three schools in the municipality of Varna, during the period 2009 - 2012 year. The study was conducted in 2013 year through direct, group interviews with 214 students from the 7th grade from the pilot group. Conclusions about the impact of the program are formulated: there is a tendency to reduce the proportion of students who smoke occasionally - a few times a week; notes are delaying the first cigarette; necreased rates of tobacco use in gathering with friends; there are no significant statistical differences between the two groups in the frequency of alcohol use; substantially decreased frequency of proposals for the use of alcohol at a party in the house of peers; ahigher proportion of students in the pilot group, indicating that no one among their friends never tried drugs.

Keywords:health education, psychoactive substances, school-based prevention of drug use, risk factors, protective factors.