Dr Zbigniew Siemak
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

ORGANY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LUBELSZCZYŹNIE PRZED POWSTANIEM POLICJI PAŃSTWOWEJ (OD LISTOPADA 1918 DO LIPCA 1919 R.).
CZĘŚĆ 1. STRAŻ BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO


Streszczenie
Jedną z najważniejszych funkcji wewnętrznych odradzającej II Rzeczpospolitej było zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Do czasu utworzenia Policji Państwowej na terenie całego kraju działało wiele różnych organizacji o charakterze porządkowym. Organizacje te wywodziły się z różnorodnych organizacji politycznych, społecznych i samorządowych. Podobna sytuacja miała miejsce także na Lubelszczyźnie. W okresie od listopada 1918 r. do powołania jednolitej służby policyjnej w lipcu 1919 r. funkcjonowały na terenie Lubelszczyzny następujące formacje parapolicyjne: Straż Bezpieczeństwa Publicznego, Lubelska Żandarmeria Krajowa, Milicja Ludowa oraz Policja Komunalna. Ich działalność, nie wolna często od wzajemnych uprzedzeń i konfliktów, miała wpływ na stan bezpieczeństwa oraz na oblicze nowopowstającej jednolitej służby policyjnej jaką była Policja Państwowa. Ostatecznie w jej szeregach znaleźli się przedstawiciele wszystkich omawianych formacji.
Słowa kluczowe: Straż Bezpieczeństwa Publicznego, Lubelska Żandarmeria Krajowa, Milicja Ludowa, Policja Komunalna, Policja Państwowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo i porządek publiczny.

PUBLIC ORDER AND SAFETY AUTHORITIES IN LUBELSZCZYZNA REGION BEFORE THE FORMATION OF NATIONAL POLICE FORCE
(FROM NOVEMBER TO JULY 1919).
PART 1. PUBLIC SAFETY GUARD

Abstract
One of the most important internal functions of rising of the Second Republic was to provide internal security. Before State Police was created, throughout the country there were many various organizations acting in the field of order. The organizations derived from diverse political, social and self-government organizations. Similar situation occurred in the Lublin region. From November of 1918 to set up a uniform police service in July of 1919 the following parapolice formations acted in the Lublin region:  Guard of Public Safety, Lublin National Military Police, People’s Militia and Municipal Police. Their activity, often not free from mutual prejudices and conflicts, had an impact on safety and face of the newly formed uniform police service that was State Police. Finally, in its ranks were representatives of all concerned formations.  
Keywords: Guard of Public Safety, Lublin National Military Police, People’s Militia, Municipal Police, State Police, internal security, security and public order.