Dr Stanisław Kozdrowski
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
SZKOŁA POLICYJNA W ŻYRARDOWIE (1928-1931)

Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań prawnych i organizacyjnych związanych z tworzeniem modelu szkolenia Korpusu Policji Państwowej w latach 1919-1928, który stał się podstawą do utworzenia Szkoły Policyjnej w Żyrardowie. Autor przybliżył także zagadnienia dotyczące organizacji, działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz programów kształcenia w powyższej instytucji w latach 1928-1931.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, policja, szkoła policyjna, szkolenie policyjne, programy szkolenia.

THE POLICE SCHOOL IN ŻYRARDÓW (1928-1931)

Abstract
This paper presents an analysis of the legal and organizational issues related to the creation of the training model for the State Police Corps in the years 1919-1928, which became the basis for the creation of the Police School in Żyrardow. Author also discussed issues related to the organization of the school, educational activities and training programs in this institution in the years 1928-1931.
Keywords: security, the police, the police school, police training, training programs of the police.