ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (3) 2015

 

 SPIS TREŚCI

STUDIA I MATERIAŁY


7
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek
Triangulacja metod w badaniach społecznych
Triangulation of methods in social research


27
Dr hab. Jarosław Mroziak
Osoby starsze w starzejącym się społeczeństwie
The elderly in an ageing society


46
Dr Agata Jacewicz
Porozumiewanie się w języku ojczystym
kluczową kompetencją w procesie uczenia się przez całe życie
Communication in the native language key competence
in the process of learning a lifelong


59
Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Zmiany w kształceniu przedszkolnym dzieci
z obszarów wykluczenia społecznego
Changes in pre-school education of children
From socially excluded localities


72
Dr Bogdan Chmieliński
Edukacja dla bezpieczeństwa
jako czynnik kształtujący bezpieczną przestrzeń
dzieci i młodzieży
Education for safety
as a factor that creates safe environments
for children and youth


87
Dr Wojciech Kasprzak
Wykrywanie i ściganie sprawców kradzieży dóbr z gier komputerowych
Detecting and pursuing the perpetrators of theft of goods in computer games


103
Dr hab. Jacek Dworzecki
System prewencji kryminalnej w Republice Słowackiej.
Wprowadzenie do problematyki
Crime prevention system in the Slovak Republic.
Introduction to the issue


Z BADAŃ
134
Mgr Maciej Popławski
Narkomania i jej przeciwdziałanie w świetle prawa oraz w percepcji młodzieży
Drug addiction and its prevention under law and
in the perception of youth


153
Adam Siegień
Przestępczość narkotykowa w powiecie hajnowskim
w latach 2008 – 2013
Drug-related crime in Hajnówka district in the years 2008 – 2013


166
Dr Penka Kozhuharowa
Stosowanie substancji psychoaktywnych przez uczniów klas siódmych w kontekście realizacji programu prewencji w szkole
Substance use by seventh-graders in the context
of implementation of a school-based prevention program


Z HISTORII POLICJI
186
Dr Zbigniew Siemak
Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Lubelszczyźnie
przed powstaniem Policji Państwowej (od listopada do lipca 1919r.).
Część 1. Straż Bezpieczeństwa Publicznego
Public order and safety authorities in Lubelszczyzna region before the formation of National police Force (from November to July 1919).
Part 1. Public Safety Guard


201
Dr Zbigniew Siemak
Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Lubelszczyźnie
przed powstaniem Policji Państwowej (od listopada do lipca 1919r.).
Część 2. Lubelska Żandarmeria Krajowa
Public order and safety authorities in Lubelszczyzna region before the formation of National police Force (from November to July 1919).
Part 2. Lublin Military Police


214
Dr Kozdrowski Stanisław
Szkoła policyjna w Żyrardowie (1928 – 1931)
The police school in Żyrardów (1928 – 1931)