Erasmus+

Karta Erasmusa

Program Erasmus Plus daje Państwu  możliwość studiowania za granicą przez 1 semestr – zimowy lub letni - bez dodatkowych kosztów. Dzięki temu, macie Państwo szansę poszerzyć swoją wiedzę w zakresie naukowym i kulturowym, a także wzbogacić swoje CV.

Dodatkowo, jako uczestnicy Programu Erasmus otrzymacie dofinansowanie w postaci:

·          stypendium na zagraniczne studia

·          całkowite zwolnienie z opłat czesnego na uczelni partnerskiej

·          zaliczenie okresu studiów na uczelni partnerskiej

·          możliwość aplikowania o stypendium naukowe NWSP po powrocie z uczelni partnerskiej

Warto przeczytać: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2013/12/Ecorys_Erasmus.pdf

 

Dyżury Biura Erasmus w roku akademickim 2018/2019

środa  godz. 9.00 - 15.00

Budynek Rektoratu (Al. Jana Pawła 91), pokój 201 – w dniach dyżurów

Koordynator Programu Erasmus w NWSP
mgr Dorota Kwiatkowska-Bagniuk

erasmus@nwsp.bialystok.pl

tel. 85 744 26 00 wew. 17

LLP Erasmus

Karta Erasmusa

Program Erasmus

Program Erasmus został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego Socrates (już zakończonego), a od roku 2006/2007 jest częścią kompleksowego programu unijnego w dziedzinie edukacji - „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme).

Cel Programu Erasmus:

podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie.

Erasmus skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. Wspiera współpracę międzynarodową uczelni, promuje mobilność pracowników uczelni, umożliwia studentom wyjazdy za granicę na studia i praktyki, stwarza szkołom wyższym liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. Niektóre działania są otwarte także dla instytucji nieakademickich, np. przedsiębiorstw, organizacji czy placówek badawczych współpracujących z uczelniami.

Kraje uczestniczące w Programie Erasmus:

27 krajów Unii Europejskiej,
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
kraje kandydujące: Chorwacja i Turcja.

Erasmus dla uczelni:

Szkoła wyższa uczestnicząca w programie ma możliwość prowadzenia wymiany studentów i pracowników, ma też możliwość rozwijania współpracy z instytucjami z innych krajów w ramach projektów międzynarodowych.

Mobilność nauczycieli akademickich i studentów:

W Erasmusie możliwe są wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na zagranicznych uczelniach, wyjazdy pracowników uczelni – nie tylko wykładowców – w celach szkoleniowych, jak również wyjazdy studentów na część studiów oraz na praktykę za granicą.

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na organizację wymiany, np. na promocję, przygotowanie językowe wyjeżdżających czy na opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy (w tym m.in. na kursy języka polskiego, programy integracyjne itp.).

Projekty typu kursy intensywne:

Uczelnie mogą także organizować kursy intensywne, czyli cykle zajęć dydaktycznych opracowane i prowadzone przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów.

Projekty wielostronne:

Szkoły wyższe mają możliwość udziału w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących. Takie projekty mogą dotyczyć na przykład opracowywania nowych programów nauczania, w tym – nauczania na odległość, modernizowania uczelni, współpracy z przemysłem itp.

Źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus:

mgr Dorota Kwiatkowska-Bagniuk

erasmus@nwsp.bialystok.pl

tel. 85 744 26 00 wew. 17