Informujemy, że w dniach 09.02.-23.02.2019

przyjmowane będą wnioski o stypendium socjalne

i stypendium dla niepełnosprawnych, zapomogę na semestr II.

Osoby, którym przyznano stypendium na semestr I składają tylko wniosek aktualizacyjny, w którym informują czy sytuacja w dochodzie uległa zmianie (utrata dochodu, uzyskanie dochodu, inna ilość członków w rodzinie). Zmiany w dochodzie należy potwierdzić stosownymi dokumentami tj. zaświadczeniem o wysokości zarobków z zakładu pracy (dochód za pierwszy pełny przepracowany miesiąc tj. przychód brutto minus składki ZUS, koszty uzyskania przychodu, składka zdrowotna, podatek), świadectwem pracy, PIT 11. Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 686,40 zł.

 

Z dniem 01.10.2014r. w życie wchodzi znowelizowany

„Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku”.


ZMIANY ZASAD USTALANIA DOCHODU W RODZINIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

1 października 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie ulegną zmianie zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej.

1.        Stypendium rektora już od I roku studiów

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Dotyczy to laureatów olimpiady międzynarodowej oraz laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek.

2.        Rozszerzona definicja samodzielności finansowej studenta

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek:

1)        w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)        ukończył 26 rok życia,

b)        pozostaje w związku małżeńskim,

c)        ma na utrzymaniu dzieci,

2)        jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)        posiadał  stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)        posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c)        jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d)       nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

4.      Do dochodu nie będą wliczały się stypendia:

1)      o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

5.      Komisje Stypendialne będą miały większe możliwości sprawdzenia prawdziwości danych dotyczących studentów ubiegających się o stypendium socjalne

1)      W uzasadnionych przypadkach, Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu (art. 179 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

2)      W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może wezwać studenta do złożenia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

6.   O pomoc materialną nie mogą ubiegać się osoby:

1) Studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) Studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych, w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.