UWAGA!


Informujemy, iż od dnia

6 października 2018 r. do dnia 21 października 2018 r.

będzie można składać wnioski o stypendium socjalne, dla niepełnosprawnych, Rektora, zapomogę

Wnioski przyjmowane będą w tygodniu w Kwesturze i w weekend (w soboty) w Rektoracie

 

Z dniem 01.10.2014r. w życie wchodzi znowelizowany

„Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku”.


ZMIANY ZASAD USTALANIA DOCHODU W RODZINIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

1 października 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie ulegną zmianie zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej.

1.        Stypendium rektora już od I roku studiów

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Dotyczy to laureatów olimpiady międzynarodowej oraz laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek.

2.        Rozszerzona definicja samodzielności finansowej studenta

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek:

1)        w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)        ukończył 26 rok życia,

b)        pozostaje w związku małżeńskim,

c)        ma na utrzymaniu dzieci,

2)        jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)        posiadał  stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)        posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c)        jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d)       nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

4.      Do dochodu nie będą wliczały się stypendia:

1)      o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

5.      Komisje Stypendialne będą miały większe możliwości sprawdzenia prawdziwości danych dotyczących studentów ubiegających się o stypendium socjalne

1)      W uzasadnionych przypadkach, Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu (art. 179 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

2)      W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna może wezwać studenta do złożenia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

6.   O pomoc materialną nie mogą ubiegać się osoby:

1) Studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) Studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych, w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.