UWAGA !!

W dniu 26.04.2018 roku Komisja Stypendialna postanowiła podwyższyć stypendium Rektora na okres od stycznia 2018 roku do czerwca 2018 roku z kwoty 200 zł do kwoty 350 zł.

Prosimy o odbiór decyzji.

 

UWAGA !!

W dniu 27.04.2018 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Stypendialnej na której będą przyznane stypendia na okres marzec 2018 do czerwiec 2018 . Prosimy o odbiór decyzji od dnia 28.04.2018.

 

Stypendia

 INFORMACJE OGÓLNE

 • NWSP otrzymuje dotacje z MNiSW przeznaczone na pomoc materialną studentom

 • studenci mają prawo do ubiegania się o pomoc materialną niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku

 • stypendia przyznawane są na semestr lub rok akademicki (z wyjątkiem stypendiów Ministra za osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia w sporcie, które przyznawane są na rok akademicki)

 • stypendia student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy (październik – czerwiec), z wyjątkiem zapomogi, która jest świadczeniem jednorazowym i przyznawana jest dwa razy w roku akademickim

 • stypendia przyznawane są przez:

  - Komisję Stypendialną: stypendium socjalne, sypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

  - Odwoławczą Komisję Stypendialną: stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  - Stypendia Ministra: stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe składane są za pośrednictwem Rektora

 • stypendium można otrzymać tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni – (dotyczy wszystkich rodzajów stypendiów)

 • świadczenia pomocy materialnej (dotyczy wszystkich rodzajów stypendiów), o których mowa w art, 173 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym, nie przysługują:

  - studentowi, który ukończył jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia;

  - studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia i ponownie podjął studia na tym poziomie;

  - studentowi, który ukończył studia pierwszego stopnia oraz kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego przez okres dłuższy niz trzy lata;


  - studentowi, który już pobiera świadczenia takiego samego rodzaju na innym kierunku studiów w tej samej lub innej uczelni
  .      

 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymać może maksymalnie 10% studentów danego kierunku studiów

 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta

 • przedziały dochodu na jedną osobę w rodzinie oraz przyporządkowane im wysokości stawek stypendium socjalnego ustala na każdy semestr Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego

 • wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w r. akademickim 2017/2018 (I semestr) wynosi 668,20 zł

 • wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za 1 ha przeliczeniowy za rok 2016 wynosi 2577 zł  

 • przy składaniu wniosku należy zapoznać się z zasadami ustalania i dokumentowania dochodów dla celów stypendialnych, przy wypełnianiu wniosku należy obowiązkowo skorzystać z kalkulatora dochodu

Wnioski niekompletne bądź niepoprawnie wypełnione nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną