Prosimy o podawanie we wnioskach numeru konta bankowego.

dla wszystkich zainteresowanych składających wniosek aktualizacyjny w roku ak. 2018/2019:

 1. Wniosek (załącznik)
   
 2. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów (załącznik nr 9) x 2 szt.
   
 3. Dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu (zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, świadectwo pracy, PIT 11, akt zgonu, akt urodzenia)

 

dla wszystkich zainteresowanych składających wniosek po raz pierwszy w roku ak. 2018/2019:

1.      Wniosek (załącznik nr 1)

2.      Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie za rok 2017)

3.      Zaświadczenie (z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy) wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2017.

4.      Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (za rok 2017) dotyczy studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny (załącznik nr 8).

5.      Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkół lub szkół wyższych rodzeństwa lub dzieci studenta, które nie ukończyły 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia (za rok szkolny, akademicki 2018/2019)

6.      Kopia aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający posiadanie rodzeństwa lub dzieci w wieku przedszkolnym lub młodszych (oryginał do wglądu celem uwierzytelnienia)

7.      Kopia aktu małżeństwa

8.      Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów (załącznik nr 9) x 2 szt.
 

 • w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 8
 

 • w przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego:

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 8 oraz

1.       Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w roku 2017. Jeżeli gospodarstwo rolne leży na terenie więcej niż jednej gminy lub należy do kilku osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy przedstawić komplet zaświadczeń dokumentujących ten stan rzeczy.

2.       Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

3.       Umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

4.       Zaświadczenie z KRUS o wypłaconych zasiłkach chorobowych w roku 2017.
 

 • w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa):  UWAGA ZMIANA !!!!! (link)

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 8 oraz zaświadczenie z US zawierające:

formę opłacanego podatku,wysokość przychodu, stawkę podatku,wysokość opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 • W przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu alimentów

Dokumenty wymienione w pkt. 1 - 8 oraz

Kopię  odpisu  wyroku  sądu  zasądzającego  alimenty  na rzecz osób w rodzinie  lub kopię odpisu  protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, nie otrzymywanie alimentów należy udokumentować okazaniem postanowienia komornika o nieskuteczności egzekucji. W przypadku przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć zaświadczenie o jego wysokości. W przypadku  otrzymywania alimentów dobrowolnych należy dostarczyć oświadczenia osoby otrzymującej oraz osoby płacącej na jej rzecz alimenty dobrowolne wraz z przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi wysokość alimentów dobrowolnych.

 

 • w przypadku utraty dochodu   UWAGA ZMIANA!!!!

Dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu. Mogą to być np. otrzymane od pracodawcy rozliczenia roczne z roku 2017 (PIT-11, PIT-8B, PIT-40), świadectwo pracy, decyzja o likwidacji działalności gospodarczej, zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym.

Od roku akad. 2018/2019 przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje sie do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej dziłalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

 • w przypadku uzyskania dochodu

Gdy dochód został uzyskany w roku bazowym (dochód z roku 2017 uzyskiwany byłprzez mniej niż 12 miesięcy) i jest nadal uzyskiwany

Dokument określający wysokość netto dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

Gdy dochód został uzyskany po roku bazowym i jest nadal uzyskiwany

Dokument określający wysokość netto dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Pozostałe dokumenty:

a)     Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa lub dzieci studenta,

b)     Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

c)     Kopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d)     Kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,

e)     Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

f)     Kopia odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,

g)     Kopia orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

h)     Kopia aktu zgonu rodzica w przypadku wychowywania przez jednego z rodziców lub kopia aktu zgonu rodziców jeżeli oboje nie żyją,

i)      Kopia aktu małżeństwa studenta,

j)      Kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci studenta,

k)     Dokument potwierdzający zmianę liczbę członków rodziny studenta (w przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do świadczeń pomocy materialnej) tj. np. urodzenie dziecka, rozwód, śmierć członka rodziny.

l)      Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku osób bezrobotnych, w przypadku osób niezarejstrowanych oświadczenie.

ł)    W przypadku studenta, którego dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 100 zł, Komisja stypendialna ma prawo domagać się zaświadczenia o zajmowaniu się w trudnej sytuacji materialnej z właściwego ośrodka pomocy społecznej na potrzeby ubiegania się o przyznanie odpowiedniego świadczenia.

 

 • w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub innym obiekcie niż dom studenta

O takie stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych w trudnej sytuacji materialnej posiadający miejsce zamieszkania poza Białymstokiem (min. 50 km), dla którego codzienne dojazdy na uczelnię utrudniają lub uniemożliwiają studiowanie. Osoba ubiegająca się o to stypendium musi dołączyć do wniosku :

a) kserokopię umowy najmu mieszkania kserokopię umowy najmu mieszkania lub pokoju w Białymstoku

b) zaświadczenie o miejscu zamieszkania na pobyt stały poza Białymstokiem

c) oświadczenie studenta dotyczące miejsca zamieszkania (załącznik nr 10)

W celu  uwierzytelnienia  kopii dokumentów,  o których  mowa  powyżej  należy okazać oryginały tych dokumentów.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik 3)

2. Kopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata)

3. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów (załącznik nr 9) x 2 szt.

 

Zapomoga

1. Wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik 4)

2. Dokumenty poświadczające trudną sytuację materialną studenta

3. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów (załącznik nr 9) x 2 szt.
 


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

1. Wniosek składają wszyscy studenci ze średnią upoważniającą do otrzymania stypendium (załącznik 5)

2. Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów (załącznik nr 9) x 2 szt.

 

Stypendium Ministra za wybine osiągnięcia

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego - we wrześniu w Rektoracie

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia do pobrania na stronie ministerstwa http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/.