Próg dochodowy aby otrzymać stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 686,40


Pomoc materialna studentom NWSP

  • Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, z tym że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być większa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości jest przyznawane studentom studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby studiowanie lub znaczenie je utrudniał. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta, który oceniany jest według kryteriów dotyczących przyznania stypendium socjalnego.

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta. Ubiegając się o to świadczenie student winien przedłożyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument na równi traktowane z tym orzeczeniem (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych - Dz. U. nr 123 poz.776, z późn. zm.)

  • Zapomoga może być przyznawana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów i zaliczył kolejny rok studiów.

  • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w  regulaminie stypendiów.