Statut Koła Naukowego Młodych Wolontariuszy

w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej

w Białymstoku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Koło Młodych Wolontariuszy zwane w dalszej części statutu Kołem jest organizacją studencką, skupiającą, studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
2. Siedzibą Koła jest Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
3. Koło działa na podstawie niniejszego statutu, statutu NWSP i innych przepisów ustawowych.

4. Czas trwania Koła jest nie ograniczony.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.
§2

1. Celem działalności Koła jest:
    1. niesienie pomocy innym, „służba” potrzebującym
    2. zdobywanie doświadczeń zawodowych, pracując dla innych
    3. wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z drugim człowiekiem,

    4. pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie czas wolny
    5. rozwijanie zainteresowań związanych z przyszłym zawodem

    6. poruszanie tematów, problematyki i akcji związanej z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi potrzebującymi pomocy
    7. zainteresowanie członków koła praktyczną strona kształcenia studentów na kierunku Pedagogika i Psychologia (organizowanie hospitacyjnych lekcji w różnych placówkach oświatowych, odwiedzanie instytucji szkolnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych),
    8. poznawanie swoich możliwości dotyczących nawiązywania kontaktów

    9. pomoc w organizowaniu środowiskowych uroczystości w szkołach, instytucjach, placówkach w środowisku lokalnym
    10. rozwijanie umiejętności pracy w grupie
    11. doskonalenia swoich umiejętności i pogłębianie wiedzy z zakresu różnych dziedzin pedagogiki
    12. możliwość zaobserwowania wielu teoretycznych spraw w praktyce i w realistycznych scenografiach
    13. prowadzenie badań naukowych z obszaru pedagogiki

2. Koło realizuje cele poprzez:
    1)Organizowanie spotkań członków Koła
    2)Organizowanie konferencji, sympozjów, wyjazdów naukowych, imprez okolicznościowych oraz spotkań z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach
    3)Współpracę i wzajemną pomoc członków Koła
    4)Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.

Rozdział III

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki.
§3

Członkiem Koła może być każdy student Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.

§4

1. Członkowie Koła zobowiązani są:
    1)swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu znaczenia Koła
    2)dbać o jego dobre imię
    3)systematycznie pracować nad pogłębianiem swojej wiedzy
    4)rzetelnie wypełniać przydzielone obowiązki
    5)uczestniczyć w zebraniach Koła

2.Członek Koła ma prawo brać udział w działalności Koła, w szczególności:
    1)przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze
    2)uzyskiwać informacje dotyczące działalności Koła
    3)uczestniczyć w seminariach, konferencjach, sympozjach, pracach badawczych, wyjazdach i imprez w ramach działalności Koła
    4)korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Koła.

§5

Skreślenie z listy członków Koła następuje przez:
1)rezygnacje pisemną złożoną na ręce Przewodniczącego Koła Młodych Wolontariuszy
2)wykluczenie przez Członków Koła Wolontariuszy:
    a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Koła,

    b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Koła przez okres jednego roku
3)skreślenie z listy studentów
4)ukończenie studiów
5)śmierć członka.

Rozdział IV

Opiekunowie koła
§7

1. Nad prawidłowością pracy Koła czuwają opiekun lub opiekunowie będący nauczycielami akademickimi.
2. Opiekunów wybierają Członkowie Koła Wolontariuszy, a zatwierdza Rektor NWSP w Białymstoku.
3. Członkowie Koła mogą wystąpić z wnioskiem do Rektora Uczelni o zmianę opiekuna lub opiekunów Koła.

Rozdział V

Władze Koła
§8

Władzami Koła są:
1)Przewodniczący Koła Wolontariuszy
2)Zarząd.

§9

Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecność, co najmniej połowy członków, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią, inaczej.

§10

1. Najwyższą władzą Koła jest Zarząd (Członkowie Koła).
2. W Zarządzie Koła winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który jest wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – może ono obradować i skutecznie podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.
3. W Zarządzie Koła mogą uczestniczyć opiekunowie Koła oraz zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
    1)Uchwalenie programu działania Koła
    2)Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań
    3)Wybór członków Zarządu
    4)Uchwalanie zmian statutu
    5)Podjęci uchwały w sprawie rozwiązania Koła
    6)Rozpatrywanie skarg członków Koła na działalność Zarządu.

5. Zmiana statutu, wybór i odwołanie Przewodniczącego, wybór i odwołanie członków Zarządu oraz rozwiązanie Koła wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Koła.
6. W sprawach personalnych przeprowadza się głosowanie tajne.

§11

1. W ostatnim miesiącu kadencji tj. w kwietniu każdego roku Przewodniczący Zarządu zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Koła w celu wybrania nowego Zarządu.
2. W sytuacji, gdy Przewodniczący nie może zwołać Zarządu z powodów uzasadnionych, posiedzenie Koła może zwołać upoważniony członek.

§12

1. Funduszami Koła zarządza Zarząd.
2. Do reprezentowania Koła w sprawach finansowych jest upoważniony – jednoosobowo – Przewodniczący, Skarbnik, Sekretarz lub łącznie.