Statut Koła Naukowego Kryminalistyki

w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej

w Białymstoku

 

§1. Koło Naukowe Kryminalistyki zwane w dalszej części „kołem” jest legalną wolontaryjną formą działalności studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i jest oparte na zapisach w regulaminach i statucie uczelni.

§2. Głównym celem koła jest rozwój i propagowanie wiedzy związanej z kryminalistyką.

§3. Wszelkie działania studentów są zatwierdzone przez odpowiednie władze uczelni.

§4. Formy działalności Koła są ustalane przez zarząd owego Koła.

§5. Zarząd Koła ustalany jest co rocznie i składa się z zarządu ścisłego (tj. opiekun koła, reprezentanci studentów) oraz osób wspierających ( jak np. zespół informatyczny)

§6. O formie wyboru władz Koła decyduje opiekun zgodnie z regulaminem uczelni.

§7.  Terminy spotkań są ustalane przez zespół Koła i podane do publicznej wiadomości wszystkich studentów uczelni.

§8. Skreślenie z listy studentów równa się skreślenie z listy członków Koła Naukowego.

§9. Wszelkie zmiany statutu mogą zostać dokonane przez zarząd Koła za wiedzą odpowiednich władz uczelni.

§10. Powyższy statut zostanie podany do wiadomości studentów po zaakceptowaniu go poprzez władze uczelni.