Koło Naukowe Psychologów

Koło Naukowe Psychologów działa na rzecz rozwoju Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Skupia studentów kierunku Psychologia studiów niestacjonarnych i stacjonarnych.
     Możliwa jest również praca studentów innych kierunków studiów realizowanych przez Uczelnię pod warunkiem aktywnego uczestniczenia w działalności badawczej i edukacyjnej Koła.
     Spotkania Koła są planowane, a członkowie Koła są powiadamiani o ich terminach z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez stronę internetową Uczelni, plakaty i ustne informacje.

Opiekun Koła Naukowego Psychologów: dr Joanna Nawrocka
     Opiekę merytoryczną sprawuje dr Joanna Nawrocka – adiunkt NWSP. Po jej kierunkiem studenci prowadzą prace badawcze i edukacyjne, realizując tematy ważne dla dyscyplin psychologicznych i przyczyniające się do budowania pozytywnego wizerunku miasta Białystok.

Zasady funkcjonowania i struktura Koła Naukowego Psychologów

      Zasady funkcjonowania Koła Naukowego Psychologów zostały ustalone przez członków-uczestników. Koło Naukowe Psychologów nie ma hierarchicznej struktury zarządu. Koło, koncentrując się na aktywności badawczej, opiera się na liderach koordynujących aktualnie realizowany projekt.   

Misja Koła Naukowego Psychologów

1. Wrażliwie reagować na aktualne problemy psychologiczne obserwowane w rzeczywistości społecznej.
2. Wnikliwie poszukiwać rozwiązań tych problemów.
3. Tworzyć koncepcje prac badawczych.
4. Prowadzić badania naukowe.
5. Kształtować umiejętności sporządzania raportów i esejów na podstawie realizowanych badań.
6. Formułować projekty edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Popularyzować wiedzę i osiągnięcia psychologii poprzez projekty edukacyjne.
8. Poprzez projekty badawcze i edukacyjne budować pozytywny wizerunek Uczelni.
9. Poprzez projekty badawcze i edukacyjne budować pozytywny wizerunek małej ojczyzny – miasta Białystok i Podlasia.
10. Doskonalić umiejętności publicznego przedstawiania rezultatów badań.
11. Kształtować umiejętności moderowania dyskusji poświęconych zagadnieniom psychologii.
12. Doskonalić umiejętności komunikowania i dyskutowania problematyki psychologicznej w języku angielskim.
13. Współpracować z innymi naukowymi organizacjami studenckimi.
14. Sprzyjać dobrym praktykom na każdym etapie postępowania badawczego.  


Aktualnie realizowany projekt Koła Naukowego Psychologów
           Jest to projekt badań empirycznych z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii społecznej „Jak dzieci spostrzegają różnice między grupami społecznymi?”
          Metoda (kwestionariusz ocen społecznych z zastosowaniem skali numerycznej) została opracowana podczas spotkań Koła i sformułowana specjalnie na potrzeby projektu badawczego.  
           Liderkami obecnie realizowanego projektu są Angelika Drzemicka, Agnieszka Łazuk, Agnieszka Świderska,  Alena Vasiluk, Anna Wolszczak.