Warunek przystąpienia do egzminu/zaliczenia z wykładów

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia z wykładów jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Opuszczenie zaliczenia/egzaminu w wyznaczonym terminie

 • Osoby, które nie zgłoszą się na zaliczenie/egzamin w wyznaczonym terminie i nie usprawiedliwią swojej nieobecności (zwolnienie lekarskie) w ciągu 14 dni od dnia zaliczenia lub egzaminu otrzymają „2 dziekańską”
 • Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie egzamin poprawkowy.
 • W przypadku nie zgłoszenia się na zaliczenie/egzamin poprawkowy warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie egzamin komisyjny.
   

Warunki dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej)

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i magisterskiej jest:

 1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów.
   
 2. Odbycie praktyk zgodnie z Regulaminem praktyk oraz złożenie dzienniczka praktyk.
   
 3. Uregulowanie opłat czesnego.
   
 4. Rozliczenie się z biblioteką i kwesturą (karta obiegowa).
   
 5. Przygotowanie pracy do sprawdzenia w JSA.
   
 6. Dostarczenie przez studenta do Rektoratu Oświadczenia promotora pracy (może być skan przesłany przez Promotora drogą elektoniczną), że pracę sprawdzono
   
 7. w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) i zostaje (lub nie) dopuszczona do dalszego postępowania o nadanie tytułu licencjata lub magistra.
   
 8. Po dopuszczeniu pracy do obrony należy dostarczyć do Rektoratu 4 zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5cm × 6,5cm.
   
 9. Po dopuszczeniu pracy do obrony należy złożyć pracę dyplomową (w dwóch egzemplarzach wydrukowanych dwustronnie zgodnych z wersją sprawdzaną w JSA, zszytą, w oprawie miękkiej oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych – najlepiej całą pracę w jednym dokumencie) nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
   
 10. Zwrot legitymacji studenckiej (najpóźniej w dniu obrony).
   
 11. Zwrot pobranego klucza do szatni.
   

Wytyczne do prac dyplomowych

UWAGA

Studenci, którzy nie przystąpią do obrony w pierwszym terminie mają możliwość podejścia do obrony w miesiącu wrześniu (złożenie podania do Dziekana o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody promotora - druk podania na stronie NWSP lub w Rektoracie).
Termin sprawdzenia prac przez promotora w JSA upływa 10 września 2019r.
Po dopuszczeniu pracy do obrony należy wypełnić wszystkie warunki wymienione powyżej do
15 września 2019 r.


W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w powyższym terminie lub odrzucenie jej w wyniku negatywnej oceny zawartej w Raporcie (JSA) z dniem 1 października 2019 r. nastąpi skreślenie z listy studentów.

Na pisemny wniosek studenta skierowany do Dziekana w nieprzekraczalnym wyznaczonym terminie - do 15 września 2019 r. student może uzyskać warunkowe zaliczenie roku seminarium dyplomowego. Warunek z seminarium jest płatny jednorazowo 900 zł.

Nieobecności na seminariach dyplomowych

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów osoby nie uczęszczające na seminarium dyplomowe będą decyzją Dziekana skreślone z listy studentów.

Ponowny wpis po skreśleniu z listy studentów
 
Studenci, którzy zostaną skreśleni z listy studentów w celu ponownego wpisu powinni:
 
1. Dokonać opłaty zaległej należności wraz z odsetkami.
2. Złożyć podanie do Rektora Uczelni z prośbą o ponowny wpis.
3. Opłacić ponowny wpis w wysokości 400 zł.