Warunek przystąpienia do egzminu/zaliczenia z wykładów

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia z wykładów jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Opuszczenie zaliczenia/egzaminu w wyznaczonym terminie

  • Osoby, które nie zgłoszą się na zaliczenie/egzamin w wyznaczonym terminie i nie usprawiedliwią swojej nieobecności (zwolnienie lekarskie) w ciągu 14 dni od dnia zaliczenia lub egzaminu otrzymają „2 dziekańską”
  • Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie egzamin poprawkowy.
  • W przypadku nie zgłoszenia się na zaliczenie/egzamin poprawkowy warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie egzamin komisyjny.
     

Warunki dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej)

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i magisterskiej jest:

1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów.

2. Odbycie praktyk zgodnie z Regulaminem praktyk oraz złożenie dzienniczka praktyk.

3. Uregulowanie opłat czesnego.

4. Rozliczenie się z biblioteką i kwesturą (karta obiegowa) oraz z pobranego klucza do szatni.

5. Zwrot legitymacji studenckiej (najpóźniej w dniu obrony).

6. Dostarczenie do Dziekanatu 4 zdjęć do dyplomu w formacie 4,5cm × 6,5cm.

7. Złożenie pracy dyplomowej (w dwóch egzemplarzach wydrukowanych dwustronnie, zszywanej, oprawie miękkiej oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych - cała praca w jednym dokumencie) nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Wytyczne do prac dyplomowych

UWAGA

Studenci, którzy nie przystąpią do obrony w pierwszym terminie mają możliwość podejścia do obrony w miesiącu wrześniu (złożenie podania do Dziakana o przesunięcie terminu obrony pracy dyplomowej, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody promotora - druk podania na stronie uczelni lub w rektoracie). Drugi termin składania prac upływa 10 września 2018 r.

W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej do 10 września 2018 r. z dniem 1 października 2018 r. nastąpi skreślenie z listy studentów.

Na pisemny wniosek studenta skierowany do Dziekana w nieprzekraczalnym wyznaczonym terminie - do 10 września 2018 r. student może uzyskać warunkowe zaliczenie roku seminarium dyplomowego. Warunek z seminarium jest płatny jednorazowo 900 zł.

Wszystkie obrony po 01.10.2018 r. będą podlegać nowej procedurze antyplagiatowej!

Nieobecności na seminariach dyplomowych

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów osoby nie uczęszczające na seminarium dyplomowe będą decyzją Dziekana skreślone z listy studentów.

Ponowny wpis po skreśleniu z listy studentów
 
Studenci, którzy zostaną skreśleni z listy studentów w celu ponownego wpisu powinni:
 
1. Dokonać opłaty zaległej należności wraz z odsetkami.
2. Złożyć podanie do Rektora Uczelni z prośbą o ponowny wpis.
3. Opłacić ponowny wpis w wysokości 400 zł.