Psychologia dla magistrów

  • specjalna oferta dla absolwentów studiów magisterskich i lekarskich (od 1990 roku) kierunków takich jak pedagogika, pedagogika specjalna, prawo, administracja, medycyna, socjologia, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologie, ekonomia, finanse, marketing i zarządzanie i innych
  • studia trwają 5 lat
  • w programie studiów psychologicznych zaliczeniu podlegają przedmioty, które student zrealizował już na ukończonym kierunku (na podstawie suplementu dyplomu, indeksu lub innych dokumentów z ukończonej uczelni);
    o zasadności przepisania ocen decyduje wykładowca danego przedmiotu
  • student uzyskuje tytuł magistra Psychologii nie dublując swojego uczestnictwa na ćwiczeniach, wykładach i egzaminach podstawowych przedmiotów, realizuje jedynie różnice programowe na kierunku Psychologia

 

koszt studiów

opis specjalności


Wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.
O przyjęciu na studia decyduje
złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)

4. 1 fotografia legitymacyjna

5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

6. potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty oraz opłaty za legitymację:

  • Kandydaci na studia stacjonarne: 892 zł
Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 470 zł, opłata za legitymację 22 zł
  • Kandydaci na studia niestacjonarne: 892 zł
Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 470 zł, opłata za legitymację 22 zł

 

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"