Telefon: (85) 742-01-99 wew. 18
Al. Jana Pawła II 91

Dlaczego warto studiować na kierunku Praca socjalna?

Praca socjalna to kierunek dla ludzi kreatywnych, otwartych i gotowych na podejmowanie wyzwań. Studia na kierunku praca socjalna umożliwiają zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń pozwalających na podjęcie ciekawej pracy pracownika socjalnego - profesjonalisty pomagającego osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny to zawód z przyszłością. To perspektywa dla ludzi z pasją.

dr Joanna Kluczyńska

Studia I stopnia (licencjackie):
kierunek Praca socjalna
NOWOŚĆ

  • absolwent nabędzie kompetencje i umiejętności konieczne do realizacji zadań stawianych pracownikom socjalnym, tj. dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, stosowania metod i technik interwencji socjalnej, przywracania lub podtrzymywania właściwych relacji między jednostkami a ich środowiskiem, pobudzania samodzielności (działań samopomocowych); kierowania służbami społecznymi oraz inicjowania zmian społecznych, nowych form pomocy oraz powoływania nowych instytucji świadczących pomoc
  • absolwent będzie wykonywał zawód pracownika socjalnego, zdobędzie wiedzę o człowieku, jego środowisku i sposobach w rozwiązywaniu problemów życiowych. Obszary wiedzy, w jakich powinien sprawnie poruszać się pracownik socjalny to przede wszystkim psychologia, prawo, pedagogika, polityka społeczna, socjologia
  • absolwent będzie rozwiązywać problemy niewydolności w funkcjonowaniu osób i rodzin, zwłaszcza z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, bezdomności, starości, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzeń losowych, migracji oraz uchodźstwa 
  • przygotowuje do pracy w: ośrodkach pomocy społecznej jako pracownik socjalny np. MOPR, powiatowych centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach polityki społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, w instytucjach rynku pracy, ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych i uzależnionych, w szpitalach, hospicjach, placówkach opieki zastępczej a także w stowarzyszeniach i fundacjach

Wymagane dokumenty na studia I stopnia Praca Socjalna

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decydują wyniki ze świadectwa maturalnego
oraz kolejność zgłoszeń
Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. oryginał/odpis świadectwa dojrzałości

3. oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

4. 1 fotografia legitymacyjna

5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

6. ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu

7. przy składaniu dokumentów należy dokonać wpłaty na Uczelni (bądź przedstawić potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni) następujących opłat: 

  • Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne: 1.217 zł 
    Opłata zawiera:
    wpisowe 400 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł

Opłat należy dokonywać na konto: 92 80990004 0013 2785 2000 0010
z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"