Studia II stopnia (magisterskie): kierunek Pedagogika

 • studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich z Pedagogiki
  i innych kierunków

 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 • opis specjalności

1. Resocjalizacja
2. Wychowanie obronne z problematyką przestępczości
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
4. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 • można wybrać inną specjalność niż na studiach licencjackich

 • UWAGA na Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną (PWP) mogą zapisywać się tylko osoby, które z tej specjalności posiadają licencjat; osoby, które ukończyły inny kierunek niż Pedagogika lub inną specjalność niż Pedagogika wczesnoszkolna mogą studiować PWP na trzyletnich studiach II stopnia ...czytaj

 • UWAGA Od roku akademickiego 2012/2013 Uczelnia nie prowadzi naboru na specjalność Praca socjalna studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Pedagogika.

Wymagane dokumenty na studia II stopnia Pedagogika

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. oryginał/odpis świadectwa dojrzałości

3. oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

4. oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu

5. 1 fotografia legitymacyjna

6. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

7. ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu

8. kserokopia aktu ślubu (oryginał do wglądu) - w przypadku zmiany nazwiska (dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich NWSP)

9. przy składaniu dokumentów należy dokonać wpłaty na Uczelni (bądź przedstawić potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni) następujących opłat: 

 

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z trzech form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • Kandydaci na studia stacjonarne: 757 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia stacjonarne - absolwenci NWSP: 557 zł Opłata zawiera:  wpisowe 200 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 17 zł 
 • Kandydaci na studia niestacjonarne: 757 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia niestacjonarne - absolwenci NWSP: 557 zł Opłata zawiera: wpisowe 200 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)                                                                                                                           studia niestacjonarne: 3.400 zł  (płatne w 10 ratach po 340 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł


  UWAGA Studenci, którzy kontynuują naukę w NWSP i oddali swoją legitymację elektroniczną ze studiów I stopnia do Rektoratu nie muszą ponownie płacić za legitymację – opłata ulega zmniejszeniu do 540 zł

 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATY KWARTALNE

 • Kandydaci na studia stacjonarne: 1217 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia stacjonarne - absolwenci NWSP: 1017 zł Opłata zawiera:  wpisowe 200 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł 
 • Kandydaci na studia niestacjonarne: 1217 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł 
 • Kandydaci na studia niestacjonarne - absolwenci NWSP: 1017 zł Opłata zawiera: wpisowe 200 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł)                                                                                                                             studia niestacjonarne: 3.200 zł  (płatne w 4 ratach po 800 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł


  UWAGA Studenci, którzy kontynuują naukę w NWSP i oddali swoją legitymację elektroniczną ze studiów I stopnia do Rektoratu nie muszą ponownie płacić za legitymację – opłata ulega zmniejszeniu do 1000 zł

 • terminy opłat:
     I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów)
     II rata – do 10 grudnia
     III rata – do 10 marca
     IV rata – do 10 maja

3. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.

 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja mgr + kierunek studiów"