Studia I stopnia (licencjackie)
Studia stacjonarne i niestacjonarne
 
Specjalności:

 

Koszt studiów I stopnia

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.
O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

 

2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
4. 1 fotografia legitymacyjna
5. CD ze zdjęciem w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
6. potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację:
  • Kandydaci na studia stacjonarne: 782 zł

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 360 zł, opłata za legitymację 22 zł

  • Kandydaci na studia niestacjonarne: 782 zł 

Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 360 zł, opłata za legitymację 22 zł

 

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 
czesne za rok:
  • studia stacjonarne: 3.600 zł (płatne w 10 ratach po 360 zł)
  • studia niestacjonarne: 3.600 zł  (płatne w 10 ratach po 360 zł) 

terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.

 

Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku

Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"