Studia II stopnia (magisterskie):

Studia stacjonarne i niestacjonarne

  • studia przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich z Bezpieczeństwa wewnętrznego i innych kierunków

  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Specjalności (można wybrać inną specjalność niż na studiach licencjackich):

 

koszt studiów II stopnia

umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne/niestacjonarne: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Wymagane dokumenty:

 

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego.
O przyjeciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.
 
2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
3. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
4. kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia: części A i B-suplementu (oryginał do wglądu)
5. 1 fotografia legitymacyjna
6. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)
7. w przypadku zmiany nazwiska do wglądu akt ślubu (dotyczy tylko absolwentów studiów licencjackich NWSP) 
8. potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni wpisowego, pierwszej raty czesnego oraz opłaty za legitymację
  • Kandydaci na studia stacjonarne: 782 zł 
Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 360 zł, opłata za legitymację 22 zł
  • Kandydaci na studia stacjonarne - absolwenci NWSP: 582 zł 
Opłata zawiera: wpisowe 200 zł, I rata czesnego 360 zł, opłata za legitymację 22 zł
  • Kandydaci na studia niestacjonarne: 782 zł 
Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 360 zł, opłata za legitymację 22 zł
  • Kandydaci na studia niestacjonarne - absolwenci NWSP: 582 zł 
Opłata zawiera: wpisowe 200 zł, I rata czesnego 360 zł, opłata za legitymację 22 zł
 
 
Opłata za studia może być wnoszona w jednej z dwóch form:
 
1. OPŁATY MIESIĘCZNE
  • studia stacjonarne: 3.600 zł (płatne w 10 ratach po 360 zł)
  • studia niestacjonarne: 3.600 zł  (płatne w 10 ratach po 360 zł) 
terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)
 
 
2. OPŁATA ROCZNA
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.
 
 
Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "rekrutacja mgr + kierunek studiów"