Studia I stopnia (licencjackie): kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

 Specjalności (do wyboru na drugim roku):
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne:

Wymagane dokumenty - Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dokumenty należy składać osobiścieW innym przypadku konieczne jest przedstawienie upoważnienia notarialnego
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagane jest złożenie kompletu dokumentów

1. podanie (wydrukowane dwustronnie; drukowane litery)

2. oryginał/odpis świadectwa dojrzałości

3. oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej

4. 1 fotografia legitymacyjna

5. CD ze zdjęciem legitymacyjnym w formacie 295 x 236 pikseli (plik w formacie jpg)

6. ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu

7. przy składaniu dokumentów należy dokonać wpłaty na Uczelni (bądź przedstawić potwierdzenie wpłaty na konto Uczelni) następujących opłat: 

Opłata za studia może być wnoszona w jednej z trzech form:

1. OPŁATY MIESIĘCZNE
 • Kandydaci na studia stacjonarne: 757 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia niestacjonarne: 757 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 340 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.400 zł (płatne w 10 ratach po 340 zł)                                                                                                                       studia niestacjonarne: 3.400 zł  (płatne w 10 ratach po 340 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł
 • terminy opłat: do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października (na pierwszym roku I rata przy składaniu dokumentów)

2. OPŁATY KWARTALNE

 • Kandydaci na studia stacjonarne: 1217 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • Kandydaci na studia niestacjonarne: 1217 zł Opłata zawiera: wpisowe 400 zł, I rata czesnego 800 zł, opłata za legitymację 17 zł
 • czesne za rok: studia stacjonarne: 3.200 zł (płatne w 4 ratach po 800 zł)                                                                                                                         studia niestacjonarne: 3.200 zł  (płatne w 4 ratach po 800 zł) 
 • wpisowe: 400 zł, opłata za legitymację: 17 zł
 • terminy opłat:
     I rata – do 10 października (na pierwszym roku: przy składaniu dokumentów)
     II rata – do 10 grudnia
     III rata – do 10 marca
     IV rata – do 10 maja

3. OPŁATA ROCZNA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy dokonują opłat do 10 października za cały rok akademicki, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego - 200 zł.

 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "rekrutacja + kierunek studiów"