Specjalności:
 
Zarządzanie kryzysowe
  • specjalność studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • przygotowuje do pracy w: instytucjach i organizacjach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa np. w Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na stanowiskach koordynatorów medycznych; w służbach rządowych oraz samorządowych realizujących zadania obronne - w służbach mundurowych tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w strukturach MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości; w Obronie Cywilnej Kraju oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol)
  • w ramach specjalności organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki  i strzelectwa
  • celem kształcenia w zakresie zarządzania kryzysowego jest rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych
  • absolwenci powinni umieć podejmować zadania w sytuacjach kryzysowych państwa oraz rozumieć istotę podstawowych mechanizmów organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach zagrożenia - treści kształcenia obejmować będą poznanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych ogniw reagowania kryzysowego

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

  • specjalność studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • przygotowuje do pracy w: organizacjach i instytucjach gwarantujących bezpieczeństwo obywateli, podmiotów gospodarczych i mienia, w administracji rządowej i samorządowej zapewniającej porządek publiczny – w służbach mundurowych tj. w Policji, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei; w Obronie Cywilnej Kraju oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol)
  • w ramach specjalności organizowane są zajęcia z technik samoobrony, sztuk walki  i strzelectwa
  • celem kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego
  • absolwenci powinni rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej i lokalnej; powinni posiąść wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury