Wychowanie do życia w rodzinie 

  • dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • studia podyplomowe kwalifikacyjne, przygotowują do nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" zgodnie z zakresem Podstawy Programowej Kształcenia z tego przedmiotu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
     
  • trwają 3 semestry: 350 godzin + 150 godzin praktyk
  • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w 3 ratach po 1000 zł) + 200 zł wpisowe
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
     
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty