Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 • dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
 • trwają 3 semestry: 426 godzin + 60 godzin praktyki
 • całkowity koszt: 2.700 zł czesne (płatne w 3 ratach po 900 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
 • studia dają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach,  poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 •  cele programowe

1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań wczesnego wspomagania rozwoju – zgodnie z potencjalnymi możliwościami rozwojowymi dziecka.

2.  Przygotowanie do realizacji zadań programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym do:

 • oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, a zwłaszcza dziecka zagrożonego zaburzeniami rozwoju,

 • projektowania i realizacji programów stymulacji, usprawniania a także programów korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju,

 • współpracy ze specjalistami realizującymi zadania wieloprofilowego usprawniania w ramach wczesnej interwencji,

 • współpracy z rodzicami dziecka w celu analizy warunków rozwoju dziecka i ich optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia dziecka i jego rodziny,

 • ewaluacji programów wczesnego wspomagania rozwoju we współpracy z zespołem specjalistów realizujących program.

3. Kształtowanie umiejętności słuchacza do zapewniania standardów pracy i tworzenia warunków niezbędnych do stymulowania rozwoju dziecka od momentu wykrycia zaburzeń rozwojowych do rozpoczęcia nauki w szkole.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc : 34

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty