Resocjalizacja 

 • studia podyplomowe dla absolwentów wybranych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich  lub magisterskich

STUDIA PODYPLOMOWE TRZYSEMESTRALNE

350 godzin, 150 godzin praktyk; studia kwalifikacyjne dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii i innych kierunków studiów posiadających uprawnienia pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy resocjalizacyjnej w sektorze oświaty; w szczególności zapraszamy nauczycieli, wychowawców, terapeutów pracujących w placówkach resocjalizacyjnych i socjalizacyjnych oraz w szkołach dla uczniów niedostosowanych społecznie, pedagogów i psychologów szkolnych

 • całkowity koszt:

studia trzysemestralne: 3.200 zł czesne (płatne w 3 ratach: I i II rata po 1.100 zł, III rata 1.000 zł)  + 200 zł wpisowe

 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
 • przygotowują do pracy w: policji, aresztach śledczych, zakładach karnych, policyjnych izbach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, zakładach wychowawczych i poprawczych, świetlicach terapeutycznych, sądach, prokuraturze, jako kurator sądowy dla nieletnich

 • słuchacz Resocjalizacji zdobywa wiedzę w zakresie metodyki resocjalizacji wychowania, opieki i terapii, diagnozy psychopedagogicznej, prawa rodzinnego i nieletnich, prawa socjalnego krajowego i europejskiego, wiedzę do organizowania pomocy psychopedagogicznej świadczonej zagrożonym jednostkom i grupom społecznym, poznania teoretycznych i praktycznych podstaw parametrów jednostek niedostosowanych społecznie; słuchacz będzie posiadał kompetencje do interwencji terapeutycznej, edukacyjnej adresowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin
 • program Resocjalizacji pozwala na zdobycie umiejętności zawodowych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi w zakładach karnych i osobami uzależnionymi, umożliwia pracę prowadzoną w środowisku otwartym z trudną młodzieżą, często objętą procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 32

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • Podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery)
 • Oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich (część A i B-suplement)
 • dokument poświadczający uprawnienia pedagogiczne (dotyczy tylko kandydatów na studia trzysemestralne)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • Przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13