Podyplomowe studia pedagogiczne

 • dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich lub magisterskich
 • dają uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach, na kursach, w placówkach oświatowo-wychowawczych
 • trwają 3 semestry: 330 godzin + 150 godzin praktyk
 • całkowity koszt: 2.100 zł czesne (płatne w 3 ratach po 700 zł) + 200 zł wpisowe

  Uwaga! Absolwenci NWSP: całkowity koszt 1.100 zł czesne
  (płatne w 2 ratach po 550 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie) 
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
 • absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych, stanowiące dowód przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc : 34

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty