Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 • dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
 • trwają 3 semestry: 360 godzin + 150 godzin praktyk
   
 • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w 3 ratach po 1.000 zł)  + 200 zł wpisowe
   
 • przygotowują do pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, domach dziecka, świetlicach szkolnych, internatach, świetlicach terapeutycznych, bursach szkolnych, ośrodkach pomocy pedagogicznej dla dzieci i rodziców, organizacjach społecznych
   
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty