Oligofrenopedagogika 

 • studia podyplomowe kwalifikacyjne
 • dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
 • adresowane są do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, jak również do wszystkich osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje
 • trwają 3 semestry: 350 godzin + 150 godzin praktyk
 • całkowity koszt: 3.200 zł czesne (płatne w 3 ratach: I i II rata: 1.100 zł, III rata: 1.000 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
 • celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu

 • przygotowują do pracy w: ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach opieki społecznej, szkołach specjalnych, szkołach i przedszkolach integracyjnych, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi; absolwenci mogą być także zatrudniani do prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym i lokalnym osób niepełnosprawnych umysłowo (doradztwo, poradnictwo rodzinne)

 • słuchacze zdobywają najnowszą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną; poznają problematykę związaną z organizowaniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi, potrafią przeprowadzić wstępną diagnozę funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo, mają umiejętności w zakresie podejmowania interwencyjnych zabiegów psychokorekcyjnych oddziałujących na odchylenia rozwojowe dzieci upośledzonych umysłowo; kształtują również umiejętności ułatwiające im dokonanie właściwego doboru treści, form, środków do indywidualnej pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo wykazującymi skrajnie ostre symptomy trudności w nauce

 • w ramach realizowanego programu studiów szczególnie eksponowana jest wiedza na temat:

  • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem współczesnej koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo

  • trafnego doboru i stosowania współczesnych form i metod kształcenia oraz usprawniania społecznego osób nieprzystosowanych umysłowo

  • podejmowania czynności diagnostycznych (diagnoza psychopedagogiczna) w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo trudności w uczeniu się oraz ujawnianiu reakcji społecznie oczekiwanych

  • prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci niepełnosprawnych umysłowo (poradnictwo rodzinne)


 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty