Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie
do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy

  • dla absolwentów pedagogiki studiów licencjackich lub magisterskich mających już uprawnienia pedagogiczne, dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • dają kwalifikacje i przygotowują do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” zgodnie z zakresem Podstawy Programowej Kształcenia z tego przedmiotu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie znajomości powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, przygotowania do działań ratowniczych w sytuacjach zagrożeń
  • w programie nauczania zawarto szkolenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (wymiar godzin: 50). Na zakończenie studiów podyplomowych uczestnicy uzyskają ważne 5 lat zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  (koszt wydania dokumentu: 70 zł)
  • trwają 3 semestry: 360 godzin, brak praktyk
  • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w 3 ratach po 1.000 zł)  + 200 zł wpisowe
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
     
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty