Asystent rodziny 

 • dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich lub magisterskich
 • trwają 2 semestry: 294 godziny + 30 godzin praktyk
   
 • całkowity koszt: 2.600 zł czesne (płatne w 2 ratach po 1.300 zł) + 200 zł wpisowe
   
 • przygotowują do pracy w: ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach na rzecz rodziny, jednostkach samorządu terytorialnego
   
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
   
 • cele:

1. studia umożliwiają poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, medycznej, socjalnej, podstawowych problemów rodziny
2. wyposażają w wiedzę o potrzebach, kierunkach działań profilaktycznych podtrzymujących
dobrą kondycję rodziny
3. wyposażają słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne, przygotowujące do podejmowania praktycznych działań zapobiegających dysfunkcjonalności rodziny

 • W czasie studiów słuchacze pogłębiają wiedzę o mechanizmach niedostosowania społecznego, psychologii konfliktów, etyki pomocy i współżycia społecznego, zrozumienia wielorakich problemów rodziny.
 • Słuchacze nabędą umiejętności stosowania różnych form wspierania i pomocy rodzinie jak diagnozowanie, terapia, negocjacja. Wyżej zasygnalizowane kompetencje, umiejętności, dyspozycje osobowościowe stanowią dobrą podstawę do wykonywania zawodu asystenta rodziny.

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13

Wymagane dokumenty