Arteterapia

  • studia podyplomowe z zakresu arteterapii są adresowane do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych)
  • kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia
  • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %
  • trwają 3 semestry: 360 godzin, brak praktyk
  • całkowity koszt: 3.000 zł czesne (płatne w III ratach po 1.000 zł) + 200 zł wpisowe
  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
  • celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy w zakresie działań związanych z integracją sensoryczną. Obcowanie ze sztuką to nie tylko doznania estetyczne, pobudzenie wyobraźni i okazja do refleksji. Sztuka może też leczyć. Arteterapia (zwana również artterapią) oznacza terapię poprzez różnego rodzaju działania artystyczne. Adresowana jest do wielu grup odbiorców: dorosłych, dzieci, seniorów, osób cierpiących na różne schorzenia (nie tylko psychiczne) oraz wszystkich, którzy chcą skorzystać z jej dobrodziejstw
  • zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają ułatwić absolwentom uzyskanie uprawnienień do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także mogą stworzyć własną praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej
  • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych


 

Opłat należy dokonywać na konto: Bank Spółdzielczy w Brańsku
Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001
z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"