Zarządzanie kryzysowe 

 • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
 • trwają 2 semestry: 240 godzin, brak praktyk
 • całkowity koszt: 2.600 zł czesne (płatne w 4 ratach po 650 zł) + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
 • celem kształcenia w zakresie zarządzania kryzysowego jest rozumienie podstawowych problemów i przyczyn powstawania sytuacji kryzysowych
 • absolwenci powinni umieć podejmować zadania w sytuacjach kryzysowych państwa oraz rozumieć istotę podstawowych mechanizmów organizacji zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach zagrożenia – treści kształcenia obejmować będą poznanie struktur organizacyjnych i funkcjonalnych ogniw reagowania kryzysowego 
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
 Limit miejsc : 34

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • podanie rekrutacyjne na studia podyplomowe (drukowane litery)
 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
  (części A i B-suplementu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13