Doradztwo zawodowe 

 • studia podyplomowe doskonalące dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

 • Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się rówież online na platformie internetowej. Minimalna ilość zajęć dydaktycznych to 30 %

 • adresowane do absolwentów wyższych uczelni wiążących swoją przyszłość z zawodem doradcy zawodowego w różnych instytucjach np. publicznych i niepublicznych agencjach doradztwa zawodowego, ośrodkach kształtowania i rozwoju kariery, służbach społecznych, instytucjach oświaty

 • trwają 3 semestry: 360 godzin, brak praktyk

 • całkowity koszt: 3.000 czesne (płatne w 3 ratach po 1000 zł) + 200 zł wpisowe

  ZNIŻKA słuchacze, którzy opłacą całość czesnego do 10 marca (nabór na semestr letni) lub 10 listopada (nabór na semestr zimowy) otrzymają 200 zł zniżki 

 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)

 • celem studiów jest kształtowanie kompetencji zawodowych i osobistych niezbędnych do wykonywania zawodu doradcy zawodowego, zawodu cieszącego się coraz większym zainteresowaniem na współczesnym rynku pracy

 • oferta jest kierowana do osób, które chcą podnieść efektywność swego działania w relacjach z ludźmi przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć psychologii i nauk pośrednich

 • absolwent posiada wiedzę z zakresu psychologii pracy, psychologii społecznej, prawa i etyki pracy, zarządzania kompetencjami zawodowymi, technik negocjacji i mediacji, zarządzania konfliktami i talentami (konstruowanie systemu zarządzania), analizy rynku pracy  

 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów
Limit miejsc: 30

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe

 • oryginał/odpis dyplomu studiów licencjackich lub magisterskich
  (części A i B-suplementu)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • ksero dowodu osobistego; UWAGA! w przypadku nowego dowodu osobistego (bez adresu zameldowania) dodatkowo: ksero prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu
 • przy składaniu dokumentów należy opłacić wpisowe 200 zł
 • Opłat należy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Brańsku Nr konta: 44 8063 0001 0100 0200 7214 0001 z dopiskiem "wpisowe + nazwa studiów podyplomowych"

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (085) 742-01-99 wew. 13