Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  • dla absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne
  • trwają 3 semestry: 426 godzin + 60 godzin praktyk
  • studia dają kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • cele programowe: 

1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań wczesnego wspomagania rozwoju – zgodnie z potencjalnymi możliwościami rozwojowymi dziecka.

2. Przygotowanie do realizacji zadań programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym do:

  • oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, a zwłaszcza dziecka zagrożonego zaburzeniami rozwoju,
  • projektowania i realizacji programów stymulacji, usprawniania a także programów korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju,
  • współpracy ze specjalistami realizującymi zadania wieloprofilowego usprawniania w ramach wczesnej interwencji,
  • współpracy z rodzicami dziecka w celu analizy warunków rozwoju dziecka i ich optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia dziecka i jego rodziny,
  • ewaluacji programów wczesnego wspomagania rozwoju we współpracy z zespołem specjalistów realizujących program.

3. Kształtowanie umiejętności słuchacza do zapewniania standardów pracy i tworzenia warunków niezbędnych do stymulowania rozwoju dziecka od momentu wykrycia zaburzeń rozwojowych do rozpoczęcia nauki w szkole.