Terapia zajęciowa

 • studia podyplomowe kwalifikacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, magisterskich z obszaru nauk społecznych a w szczególności: pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucji opiekuńczych nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • terapia zajęciowa to forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która polega na uczestnictwie w warszatatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych
 • jej celem jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta
 • udział w terapii zajęciowej ma duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami - pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie
 • trwają 3 semestry: 350 godzin
 • całkowity koszt: 3.000 zł czesne płatne w III ratach po 1.000 zł + 200 zł wpisowe
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych (co dwa tygodnie)
   
 • warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów
 • celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu różnorodnych form terapii zajęciowej (poprzez m.in. sztukę, muzykę, taniec) osób niepełnosprawnych oraz starszych i poznanie metodyki pracy terapeuty zajęciowego, zasad organizacji czasu wolnego

 • w ramach realizowanego programu studiów szczególnie eksponowana jest wiedza na temat:

  • metod i technik pracy terapeuty zajęciowego
  • metod i form terapii w różnorodnych grupach wiekowych
  • komunikacji interpersonalnej
  • twórczości
  • psychoterapii i pedagogiki specjalnej
  • diagnozy terapeutycznej
  • systemu prawnego pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce